Bericht van de voorzitter

Beste leden,

Zo langzamerhand wordt het leven weer wat normaler, al zullen we wellicht nog een tijd niet het leven van vóór de coronacrisis kunnen leiden en elkaar als leden kunnen ontmoeten zonder beperkingen. Maar goed, het lijkt nu toch stapje voor stapje in de goede richting te gaan, al is het gevaar voor een nieuwe uitbraak van het virus nog (lang) niet geweken.

Het bestuur hoopt dat u en uw naasten in goede gezondheid verkeren. En ook dat uw bedrijf/bureau stand houdt/blijft houden in deze crisis met de daaraan verbonden economische gevolgen. Het bestuur realiseert zich dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is in deze moeilijke tijd.

Het bestuur is zich op dit moment aan het beraden wat wij als vereniging kunnen doen/bijdragen ten behoeve van de leden om deze crisistijd zo goed mogelijk door te komen. Daarbij valt bv. te denken aan een zekere mate van dispensatieverlening in het kader van de verplichtingen voor permanente educatie. Temeer nu het nog maar zeer de vraag is of we nog dit najaar de geplande cursussen kunnen doen uitvoeren. Het fysiek bijwonen van trainingen voor een grote groep valt verreweg te prefereren boven een online training. Echter zolang de 1,5 meter samenleving blijft bestaan wordt dit toch moeilijk om te realiseren.

Hoewel de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (de ‘Spoedwet’) de mogelijkheid beidt om de op 5 juni geplande ALV volledig digitaal te houden én het stemrecht op elektronische wijze uit te oefenen is het verre van ideaal om op die manier een ALV te houden. Zoals eerder gezegd zijn wij van plan de ALV in november te houden, in de hoop dat de leden dan wel fysiek aanwezig kunnen zijn. Mocht dat toch niet mogelijk zijn, dan zullen we op grond van de Spoedwet uiterlijk in oktober alsnog een digitale ALV moeten houden (dit met name i.vm. het vaststellen van de jaarrekening 2019). We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van wat het gaat worden.

Wat betreft het event hebben we nu reeds besloten om dat in ieder geval vooralsnog uit te stellen tot volgend jaar. Zo’n event vergt namelijk een gedegen voorbereiding en brengt extra kosten en risico’s met zich mee, waarop we nu onvoldoende zicht hebben.

Voorts kan het bestuur u melden dat wij een subsidieaanvraag zullen doen bij de Raad voor Rechtsbijstand, in het kader van de subsidieregeling herziening rechtsbijstand. Een speciale werkgroep vanuit de leden heeft dit alles op uitstekende wijze voorbereid en we hopen uiteraard dat onze aanvraag gehonoreerd wordt, wat ook betekent dat de NVRA dan wat meer op de kaart komt.
U zult hierover binnenkort verder geïnformeerd worden.

Ook wordt er hard gewerkt aan vernieuwing van onze website, om zodoende de contacten en informatievoorziening naar de leden en naar derden te verbeteren en te optimaliseren.

Het bestuur wenst u de komende tijd opnieuw veel sterkte en vooral een goede gezondheid toe.

Namens het bestuur,
Leo ten Brink,
voorzitter