Bericht van de voorzitter

Beste leden,

Op vrijdagmiddag 15 oktober jl. vond na een periode van meer dan 2 jaar weer een ALV plaats. Het was een bijzondere bijeenkomst waar we als bestuur en leden elkaar weer fysiek konden ontmoeten en met elkaar konden discussiëren over het reilen en zeilen en de toekomst van de NVRA (in 2028 hoopt de NVRA haar 100-jarig bestaan te vieren).
Het was/is heel jammer dat slechts een beperkt aantal leden acte de présence gaven.

Voorafgaand aan de ALV hield Rob Smits van het bureau voor Durf een lezing, waarbij hij ons - in het kader van de wens een Rechtskundig Loket NVRA voor rechtszoekenden op te zetten - uitdaagde en prikkelde over de verschillende rollen die je als rechtskundig adviseur (als ondernemer) kunt vervullen.
Onmiddellijk daarna gaf Joop der Weduwen namens de daartoe ingestelde werkgroep een nadere toelichting op de plannen om te komen tot een Rechtskundig Loket NVRA en wat ervoor nodig is om dat te kunnen realiseren. Uiteraard is daarbij voorwaarde dat voldoende leden zich beschikbaar (willen) stellen om aan dit project mee te doen.
De ALV heeft na enige discussie het groene licht gegeven om de plannen verder uit te werken en de leden (via het bestuur) op de hoogte te houden van de voortgang.

Daarnaast zijn de voorgestelde wijzigingen van het Klachtenprotocol, de Gedragscode en het Huishoudelijk Reglement aangenomen. Vanaf nu staan deze vernieuwde regelingen op de website, waarbij opgemerkt wordt dat het Huishoudelijk Reglement te vinden valt op het besloten deel van de website.

Ook zal het bestuur (dat is de wens van de ALV) zich nader beraden over verbetering van de communicatie met de leden, onder andere door aanpassing/vervolmaken van de website.

Voorts zijn Harry Groenenboom en Joop der Weduwen door de ALV benoemd tot algemeen bestuurslid, zodat het bestuur weer op volle sterkte is (5 bestuursleden). Overigens toonde ook Rob Paardekooper belangstelling voor een bestuurslidmaatschap. Dit zou dan goed uitkomen als er in mei/juni 2022 een nieuwe vacature ontstaat in het bestuur vanwege het feit dat ondergetekende na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de NVRA zijn bestuurslidmaatschap wil beëindigen.
Verder is er door de benoeming van Joop der Weduwen in het bestuur een vacature ontstaan in het College van Toezicht. Mark van Schie (hij was reserve lid) heeft zich beschikbaar gesteld als lid van het CvT en Lieuwe Boersma als reserve lid. De ALV heeft dit bekrachtigd.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie, kijk dan op het besloten deel van de website, waar het concept verslag van de ALV staat.

Tenslotte wil het bestuur van de leden die niet op 15 oktober jl. aanwezig waren dan wel niet aanwezig konden zijn, via een enquête graag weten wat hiervan de reden was en tevens polsen wat er nodig is dat de ALV beter wordt bezocht. De enquête ontvangt u per mail.

Namens het bestuur,
Leo ten Brink,
voorzitter