Bericht van de voorzitter

Beste leden,

Namens het bestuur wil ik u het allerbeste toewensen voor 2022. Ook spreek ik de hoop uit dat we in 2022 eindelijk weer meer naar ‘normaal’ kunnen gaan. De coronamaatregelen vragen steeds meer het uiterste van eenieder en je merkt dat het geduld begint op te raken. Het bestuur hoopt in 2022 eindelijk echt een doorstart te kunnen maken met verenigingsactiviteiten, zoals het organiseren van fysieke trainingen, het ontmoeten van leden, het werven van nieuwe leden en uitbreiden van de contacten met verwante beroepsorganisaties.

Het bestuur is 2022 ingegaan met een nieuwe samenstelling, en is met 5 bestuursleden weer op volle sterkte. Harry Groenenboom en Joop der Weduwen zijn toegetreden tot het bestuur, terwijl Klaas Zondervan is gestopt. Zoals ik reeds eerder aankondigde zullen er op korte termijn opnieuw vacatures ontstaan binnen het bestuur. Een aantal leden heeft zich reeds als kandidaat bestuurslid gemeld naar aanleiding van eerdere oproepen. Omdat het bestuur het wenselijk acht om qua diversiteit een zo breed mogelijke samenstelling te hebben, doet het hierbij opnieuw een oproep om u als kandidaat bestuurslid te melden. U kunt dat doen bij ondergetekende (06-53835105) en bij Wil van den Herik (06-38062146), zodat wij u optimaal informatie kunnen verschaffen over wat het bestuurslidmaatschap met zich meebrengt. Uiteraard kunt u zich ook melden bij het secretariaat van de NVRA (013-5944126).

Ook het College van Toezicht is vernieuwd. De heer Hans Hage, die jarenlang voorzitter is geweest, heeft per 1 januari 2022 zijn functie neergelegd. De vice voorzitter, de heer Wim Wetzels (kantonrechter te Rotterdam) is nu voorzitter geworden. Als vice voorzitter heeft zich de heer Bart van Tongeren (tot 2019 algemeen deken van de orde van Advocaten en nu kantonrechter te Rotterdam) gemeld. Joop der Weduwen is afgetreden als lid vanwege zijn bestuurslidmaatschap, en Mark van Schie, reserve lid, is toegetreden als lid van het College van Toezicht. Lieuwe Boersma fungeert nu als reserve lid.

Binnenkort hoop ik u nadere mededelingen te kunnen doen over de uitkomsten van het in december 2021 gehouden ledenonderzoek en de plannen voor 2022.

Namens het bestuur,
Leo ten Brink,
voorzitter