De Autoriteit Consument en Markt: toezicht op concurrentie

De NVRA was dinsdag 19 maart 2019 aanwezig op de bijeenkomst over de Mededingingswet, georganiseerd door VNO -NCW MKB Nederland. De presentatie werd gegeven door medewerkers van de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

De wet moet zorgen voor een gezonde marktwerking, maar bij ondernemers is veel onduidelijkheid over toepassing van de regels. Wij als rechtskundige adviseurs moeten onze cliënten kunnen adviseren over wat wel of niet mag, en onder welke omstandigheden.

Samenwerken mag, maar er zijn grenzen. Zo is kartelvorming verboden, mag geen misbruik worden gemaakt van een machtspositie en mogen fusies niet als ze schadelijk zijn voor concurrenten. Er zijn twee wettelijke uitzonderingen, namelijk vrijstellingen en bagatellen (nadere info bij de ACM).

Realiseert u zich dat het begrip 'onderneming' breed is gedefinieerd. Ook zzp'ers, stichtingen en verenigingen vallen hieronder.

De ACM heeft de bevoegdheid om boetes en een last onder dwangsom op te leggen, maar geeft ook voorlichting en uitleg over de regels. De ACM stelt zich niet als de grote boeman op, maar probeert samen met de ondernemer die mogelijk een overtreding heeft begaan, een oplossing te zoeken. Vaak is een toezegging om fout gedrag te corrigeren al voldoende om geen sanctie opgelegd te krijgen.

De Wet overheid en markt is er sinds 2012, en is bedoeld om een gelijk speelveld te creëren voor de overheid als ondernemer en gewone ondernemers. Overheden mogen wel economische activiteiten ontplooien maar moeten zich aan gedragsregels houden. Een gemeente die een sportpark exploiteert kan een concurrent zijn voor commerciële aanbieders .

Een belangrijke uitzondering treedt op als de overheid iets aanmerkt als 'van algemeen belang' zijnde. Als bijvoorbeeld de gemeenteraad besluit dat het exploiteren van een sportpark een zgn. algemeen- belang -besluit is geldt de wet niet. Inmiddels is een wetsontwerp in de maak dat bepaalt dat algemeen- belang-besluiten gemotiveerd moeten zijn. In de praktijk schijnt dit meestal wel te gebeuren.