Waarnemingen van...Ron van der Heiden

Een Wsnp-bewindvoerder verstrekt geen leefgeld!

Ondergetekende is Wsnp-bewindvoerder. Op een feestje raak ik in gesprek met iemand die vraagt naar wat ik in het dagelijks leven doe. Alhoewel de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) inmiddels algemeen bekend is, bestaan er nog veel misvattingen over. Na mijn beroep te hebben genoemd, word ik vaak geconfronteerd met de volgende vragen:

‘’Dus u verstrekt wekelijks leefgeld aan cliënten?’’
Gelukkig niet.

‘’Maar een bewindvoerder verstrekt toch altijd leefgeld aan cliënten?’’
Kennelijk kent de wetgever weinig originaliteit, want totaal verschillende beroepen hebben dezelfde naam gekregen. Hierdoor ontstaat niet alleen verwarring bij leken en schuldenaren, maar ook bij schuldeisers, advocaten en incassobureaus. De meeste mensen kennen de civiele bewindvoerder, ook wel de beschermingsbewindvoerder of de meerderjarigenbewindvoerder genoemd. Deze bewindvoerder beheert het vermogen van rechthebbende en zorgt voor de betaling van vaste lasten. Hij ontvangt het inkomen en verstrekt het leefgeld. Een civiele bewindvoerder is eigenlijk een soort budgetbeheerder met superkracht. Budgetbeheer is daarentegen een lichtere vorm van vrijwillig bewind.
Een andere soort bewindvoerder is de surseance-bewindvoerder. Indien een onderneming haar schulden niet kan betalen, kan surseance van betaling worden aangevraagd om een doorstart te verwezenlijken en een faillissement te voorkomen. Ook zijn de stille bewindvoerder, de minderjarigenbewindvoerder en de testamentaire bewindvoerder er nog. Ook op economisch en politiek gebied zijn er bewindvoerders, zoals de Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank, maar die laat ik graag buiten beschouwing.

‘’En dat doet u allemaal niet?’’
Nee. Ik ben Wsnp-bewindvoerder in een wettelijke schuldsaneringsregeling. Het is mijn taak om te controleren of alle verplichtingen door de saniet in een schuldsaneringsregeling worden nagekomen en hierover te rapporteren aan schuldeisers en rechter-commissaris via voortgangsverslagen. Mijn andere taak is het beheer en vereffening van de boedel, oftewel het te gelde maken van het vermogen voor de schuldeisers. Als alle Wsnp-verplichtingen door de schuldenaar worden nagekomen, behaalt hij na het einde van de regeling een schone lei. Dit betekent dat alle restantschulden zijn omgezet in een natuurlijke verbintenis en dat betaling ervan niet meer rechtens kan worden afgedwongen. Dit is overigens heel wat anders dan kwijtschelding.

‘’Dus u lost iemand zijn schulden op door een regeling te treffen?’’
Als ik schulden kon laten oplossen, dan stond ik niet op dit feestje, maar zou ik bezig zijn met schulden maken. Een Wsnp-bewindvoerder, oftewel de schuldsaneerder, is geen schuldhulpverlener die regelingen treft, maar komt pas in actie nadat de schuldhulpverlening is mislukt, omdat de crediteuren het minnelijke voorstel hebben geweigerd. Als de schulden dan te goeder trouw zijn ontstaan, kan de Wsnp worden aangevraagd. Overigens is schuldhulpverlening niet hetzelfde als een schuldenregeling, schuldbemiddeling en het verstrekken van een saneringskrediet. Ook deze termen worden vaak door elkaar gehaald. De curator heeft ook last van een weinig creatieve wetgever. Een ‘stille curator’ is bijvoorbeeld nog geen curator in een faillissement. Een curator van een onder curatele gestelde doet heel wat anders dan een bijzonder curator en het museum heeft er ook één.. Ach…

Op het volgende feestje zeg ik gewoon dat ik rechtskundig adviseur ben.

R.W.J. van der Heiden,
Wsnp-bewindvoerder