Haagse lobby

De NVRA is aangesloten bij VNO/NCW en heeft uit dien hoofde onder meer zitting in het Platform ZZP Ondernemend Nederland. In dit kader heeft de NVRA het afgelopen half jaar onder meer een bijdrage geleverd aan de mogelijke oplossing voor de DBA problematiek. Ook is commentaar geleverd op het nieuwe wetsontwerp, de Wet arbeidsmarkt in balans, die het arbeidsrecht weer ingrijpend aan gaat passen.

Op 12 juni 2018 vond een themabijeenkomst plaats met het thema 'Levenslang Ontwikkelen'. Verschillende sprekers over ondernemerschap, vitaliteit, en permanente educatie hielden een voordracht . Naast PZO, het Ondernemersklankbord, en de ABU waren er ook twee afgevaardigden van de SER en de Stichting van de Arbeid.

Opmerkelijk was de bijdrage van de SER, daar zij als denktank van de regering nu juist door de regering is gevraagd om een visie op dit thema te ontwikkelen. Natuurlijk is het goed dat in dit gremium permanente educatie een punt van aandacht is, maar of zij ook als opiniemaker kan fungeren is sterk de vraag. Uit de bijdrage van de SER bleek zoals te verwachten een hoog academisch gehalte. De bijdrage van de Stichting van de Arbeid gaf meer blijk van zicht op de realiteit en de complexiteit van het onderwerp. Onder meer de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers kwamen scherp naar voren, maar ook de bijzonder positie van de zelfstandig ondernemer (zoals veel leden van de NVRA) kwam aan de orde. Hopelijk komt vanuit die hoek een vervolg waar ook zelfstandigen iets aan hebben.

We houden een en ander scherp in de gaten en zullen u periodiek op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen.