Nieuwsbrief van de voorzitter

Beste leden,


Het begint er steeds meer op te lijken dat de coronacrisis binnenkort over zijn hoogtepunt heen is. Het ‘normale’ leven kan stapje voor stapje weer terugkeren nu er steeds meer mensen gevaccineerd worden/zijn. Hopelijk geeft dat voor de leden die getroffen zijn door deze crisis weer perspectief voor de toekomst. Het bestuur hoopt dat van harte.

Ook voor de NVRA brengt dat mee dat er weer, zij het voorzichtig, activiteiten voor leden georganiseerd kunnen worden, zoals het opstarten van de cursussen. Enkele dagen geleden hebben alle leden vanuit het secretariaat van de NVRA een e-mail ontvangen voor een cursus ‘Actuele ontwikkelingen Huurrecht’ op maandag 26 april a.s., zij het vooralsnog online. Het is in ieder geval weer een begin en het betekent dat de vereniging weer op gang komt.

Het is echter op dit moment nog moeilijk in te schatten of we eind mei of begin juni een fysieke ALV kunnen houden. Als bestuur zouden we dat heel graag willen. De laatste ALV dateert al weer van
21 juni 2019, toen we ook ons eerste event hadden. We kunnen dan eindelijk weer eens contact met elkaar hebben en ook met elkaar van gedachten wisselen over de gang van zaken bij de NVRA.
In feite moeten we zowel de ALV van vorig jaar (over 2019) en die van dit jaar (over 2020) houden.
Het is goed om u te informeren over het wel en wee van de NVRA, het door ons gevoerde beleid, daarover verantwoording af te leggen, en u voorts te betrekken bij de plannen voor de toekomst en de klokken weer op elkaar af te stemmen.

Een belangrijk punt maar ook prioriteit is de samenstelling van het bestuur. Zoals ook in de vorige Nieuwbrieven aan de orde gesteld, zoekt het bestuur naar leden die geïnteresseerd zijn zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur wil weer uit 5 bestuursleden bestaan. Op dit moment zijn er in feite 3 bestuursleden: Leo ten Brink (voorzitter), Wil van den Herik (secretaris) en Arie den Boef (penningmeester). Eén lid heeft zich inmiddels gemeld als kandidaat.

Er zijn echter meerdere vacatures. Ondergetekende stelt zich niet verkiesbaar voor nogmaals een termijn van 4 jaar. Ik heb 2 termijnen van 4 jaar, plus een extra termijn van een jaar i.v.m. corona achter de rug. Het bestuur roept daarom leden nogmaals dringend op zich kandidaat stellen.
Mocht u belangstelling hebben en/of nadere informatie wensen, dan kunt u zich tot de secretaris van de NVRA wenden via info@nvra.nl.

Namens het bestuur,
Leo ten Brink,
voorzitter