Nieuwsbrief van de voorzitter

Beste leden,

Het is fijn te constateren dat, vooral door de toenemende vaccinatie, het einde van de coronacrisis eindelijk in zicht komt. Dat biedt weer nieuwe kansen en perspectief. Hopelijk blijft dat zo en komt er (later in het jaar) niet nog een vierde (de derde is bijna voorbij) golf. Het bestuur is voorzichtig optimistisch.

Het bestuur heeft dan ook besloten dit najaar en wel op vrijdag 15 oktober a.s. (in de middag) weer een fysieke ALV te houden (over de jaren 2019 en 2020), zodat we elkaar weer een keer kunnen ontmoeten. Noteert u vast deze datum in uw agenda. We praten u dan bij en we kunnen dan met elkaar van gedachten wisselen over de gang van zaken en de toekomst van de NVRA. Zodoende kunnen we dan weer een nieuwe en frisse doorstart maken.

Naast de gebruikelijke agendapunten zal dan ook een voorstel tot wijziging van het Protocol Klachtbehandeling, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode aan de orde komen. En hopelijk ook de benoeming van nieuwe bestuursleden. Daarover hieronder meer.

Inmiddels heeft weer de eerste cursus (online) over ‘Actuele ontwikkelingen Huurrecht’ kunnen plaatsvinden. Het was een prima bezochte cursus en de reacties waren erg positief.

De volgende cursus die gepland staat is op 29 september a.s. Het is een cursus over procederen, door mr. S.M.A.M. Venhuizen, senior raadsheer Gerechtshof ’s Hertogenbosch. En wellicht aan het einde van het jaar een cursus beslagrecht door Jeroen Nijenhuis.

Actueel en urgent blijft de noodzaak tot wijziging/vernieuwing van de samenstelling van het bestuur. Zoals reeds meermalen aangekaart zoekt het bestuur naar nieuwe bestuursleden. Daartoe is al een aantal keren een oproep geplaatst. Eén lid, de heer mr. drs. H. Groenenboom, heeft zich inmiddels gemeld als kandidaat. Er zijn echter meer bestuursleden nodig, met name ook iemand die kennis van zaken heeft met betrekking tot ICT-kwesties (o.a. website). Voorts is het wenselijk dat de samenstelling van het bestuur ook een zekere diversiteit heeft/kent. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan bestuurswerkzaamheden door zitting te nemen in een werkgroep of commissie.

Daarnaast stelt ondergetekende zich als voorzitter niet verkiesbaar voor nogmaals een termijn van 4 jaar. Niettemin ben ik bereid, als niemand zich meldt voor het voorzitterschap, tot uiterlijk het voorjaar van 2022 deze functie te blijven vervullen. Dan zit er 10 jaar op als voorzitter en dan wordt het echt tijd voor een nieuwe voorzitter. En voorts heeft de heer K. Zondervan aangegeven zich terug te trekken als algemeen bestuurslid.

Er zijn dus meerdere vacatures. Mocht u belangstelling hebben zich kandidaat te stellen voor het bestuur en/of nadere informatie willen ontvangen, dan kunt u zich tot de secretaris van de NVRA wenden via info@nvra.nl.

Namens het bestuur,

Leo ten Brink,

voorzitter