Ons lid mr. Johan van den Bogert te Meerkerk vertelt over zijn incassopraktijk.

INCASSO, OOK IN TIJDEN VAN CRISIS

In het eerste kwartaal van 2020 is er veel ellende door het corona virus op ons afgekomen. Vreselijke beelden staan op ons netvlies gebrand en we zijn er nog niet, ondanks alle genomen maatregelen.

De vraag is enerzijds hoe moet worden omgegaan met niet betalende debiteuren, maar anderzijds ook hoe je het voor elkaar krijgt om je debiteuren te betalen.

COMMUNICEREN, COMMUNICEREN, en nog eens: COMMUNICEREN !!!

Als je niet kunt betalen, communiceer daarover met de crediteur. Je kan door middel van een betalingsregeling het lijntje heel houden. Dat werkt beter dan de spreekwoordelijke kop in het zand steken. Als beide partijen zich realiseren dat een langdurige relatie op het spel staat, kan er veel onderling worden geregeld.

In de markt worden er veel afspraken gemaakt voor een tijdelijke opschorting van de verplichtingen, dan wel voor een soepele betalingsregeling. Als bovenstaande goede bedoelingen niet tot betaling leiden of als een debiteur volstrekt onbereikbaar is, zal er actie ondernomen moeten worden. Wacht in dergelijke gevallen niet te lang met het nemen van incassomaatregelen.

INCASSOMAATREGELEN

Ik maak een onderscheid in de volgende debiteuren:

1. Natuurlijke personen ( consumenten )

2. Zakelijke klanten handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Natuurlijke personen

Voor natuurlijke personen is sinds juli 2012 voor wat betreft het toerekenen van incassokosten een zgn. beschermingsmaatregel van kracht. De incassokosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering en moeten eerst via een zogenaamde 14 dagen brief worden aangezegd. Dit betekent dat de debiteur gedurende die periode nog in de gelegenheid moet worden gesteld om zonder verdere kosten de vordering af te wikkelen. Op basis van jurisprudentie is een en ander uitgekristalliseerd en op diverse websites van deurwaarders en incassobureaus staat een calculator om de juiste incassokosten te berekenen. Ook staan er voorbeelden van de aan de debiteur te verzenden brief. Men kan de brief als eiser zelf versturen, maar dit kan ook door de incassogemachtigde worden verzorgd. Indien betaling uitblijft, moet de debiteur aangeschreven worden voor de hoofdsom, rente en aangezegde kosten. Tevens zal dan getracht worden door middel van brieven, telefoongesprekken, e-mails, app-berichten dan wel via sms de vordering te incasseren. Vaak kan een op correcte wijze uitgevoerd bezoek uitkomst bieden. Indien mogelijk wordt met een betalingsregeling een gang naar de Rechtbank voorkomen. Als er geen andere optie meer is en de diverse registers qua curatele, bewindvoering en faillissement/surseance zijn gecheckt, kan na overleg met de crediteur een gerechtelijke procedure gestart worden. De dagvaarding wordt opgemaakt en de deurwaarder wordt verzocht deze uit te brengen. De debiteur heeft daarna de gelegenheid verweer te voeren of verstek te laten gaan. Een eventuele betwisting van de debiteur dient in de dagvaarding uitgebreid aan de orde te komen en weerlegd te worden. Na een vonnis kan de deurwaarder op pad om dit te betekenen en bij geen betaling en/of regeling beslagmaatregelen te nemen. Overigens checkt de deurwaarder bij ontvangst van de dagvaarding voor de betekening het beslagregister, dat niet voor iedereen vrij inzichtelijk is. Als blijkt dat er ettelijke beslagen liggen, kan worden overwogen om de procedure niet te starten, gelet op de kosten die in eerste instantie door de eisende partij gemaakt moeten worden.

Zakelijke personen

Voor deze groep debiteuren geldt geen verplichting tot het sturen van een 14 dagen brief. De incassomaatregelen dienen echter ook hier correct uitgevoerd te worden en de Rechtbank zal te hoge incassokosten niet toewijzen. Veel meer dan bij particuliere klanten zal hier in het voortraject druk gezet kunnen worden. Dit houdt in bezoeken, bellen en dreigen met rechtsmaatregelen. Vaak heeft dit het gewenste effect dat er deelbetalingen verricht worden om verdere kosten te vermijden. Ook zijn bedrijven vaak beter bereikbaar dan particulieren. Een particulier neemt een ander telefoonnummer en/of emailadres, maar een bedrijf moet bereikbaar zijn voor klanten.

Is een bedrijf telefonisch afgesloten of weigert men mee te werken aan een oplossing door met opzet onbereikbaar te blijven, dan is het devies: hard en snel optreden. Dat betekent desnoods met behulp van een advocaat faillissement aanvragen of (derden)beslag leggen, dan wel bij een geringer belang de dagvaarding opstellen en de gerechtelijke procedure starten. Na een vonnis moet de deurwaarder direct op pad gaan. Snelheid in opvolgende stappen is hierbij het sleutelwoord.

TOT SLOT:

Communiceren en onderling de zaak regelen is de beste oplossing, zowel vóór als tijdens het incassotraject. Als dit niet werkt, schakel dan iemand in die vasthoudend is en tijd aan uw incasso besteedt. Incasso is een vak apart. Door veel te bellen, bezoeken af te leggen en te trachten op een correcte manier druk uit te oefenen, kan men alle kansen grijpen op het moment dat die er zijn. Het is niet perse nodig om direct rechtsmaatregelen te nemen.

Incasso’s kunnen uitgevoerd worden door incassobureaus, deurwaarders of advocaten. Incassobureaus komen zeer binnenkort onder toezicht te staan middels een register. De verwachting is dat excessen die nu soms voorkomen daarmee teruggedrongen zullen worden. Medewerkers van incassobureaus dienen een VOG (verklaring omtrent gedrag) over te leggen. Er kan streng opgetreden worden tegen mistoestanden zoals het intimiderend of bedreigend incasseren of het belasten van debiteuren met onjuiste – lees te hoge – kosten. Van deurwaarders en advocaten wordt verwacht dat zij zich gelet op de tuchtmaatregelen voor deze beroepsgroepen correct opstellen.

Hard of zacht optreden? Dit is afhankelijk van het geval. Maar onderneem in ieder geval actie. Er zijn maar weinig debiteuren die uit zichzelf een achterstallige betaling doen. Diegene die vasthoudend aan de bel trekt voor wat betreft betaling van facturen wordt gehoord of gezien en krijgt eerder zijn geld dan een crediteur die afwacht.

Bij debiteuren die de kluit belazeren moet spijkerhard worden opgetreden. Dat belazeren gaat namelijk niet vanzelf over. Voorop staat dat de beste aanpak de menselijke maat is en het persoonlijk contact. Hoe vaak blijkt niet tijdens een zitting dat, als de rechter verzoekt op de gang te gaan praten c.q. te schikken, er wel een oplossing komt. Die kosten kunnen voorkomen worden door vooraf al het mogelijke te doen. Soms is schikken vooraf beter dan een vonnis te hebben dat niets oplevert, omdat de debiteur in kwestie na maanden procederen en wachten op een uitspraak nog dieper gezonken is.

Ik sluit dit informatief betoog af met de hoop dat u en uw naasten de huidige crisis goed doorkomen.