Platform ZZP Ondernemend Nederland

De NVRA is actief lid van het Platform ZZP Ondernemend Nederland. Dit Platform is een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP. Beoogd wordt de belangen te behartigen van de ZZP'er. Dit gebeurt onder meer door te proberen belemmeringen en onduidelijkheden rondom ondernemerschap weg te nemen.

Speerpunten waar het platform zich mee bezig houdt, zijn passende verzekering voor arbeidsongeschiktheid, geen afspraken voor zzp'ers in cao's, afschaffing Wet DBA en een goed nieuw alternatief, betere mogelijkheden bij aanbestedingen, eigen juridische positie voor zzp'ers als ondernemer.

De NVRA was donderdag 4 april 2019 aanwezig bij een vergadering van het Platform.

Het eerste deel van de middag stond in het teken van actualiteiten zoals:
- Het toezichtplan Wet DBA, met het handhavingsbeleid vooral gericht op kwaadwillenden;
- Een nieuw BTW nummer voor IB ondernemers per 1-1-2020: nodig i.v.m. verdwijnen BSN-nummer op openbare uitingen;
- Onderzoek SZW over de bevordering van keuzegedrag in het kader van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen: duidelijk werd dat de roep om verplichting steeds sterker wordt;
- De inbreng van MKB Nederland en PZO met betrekking tot de bijzondere bijstand voor zelfstandigen: hoognodig voor schrijnende gevallen.

Verder werd gesproken over de toekomst van de arbeidsmarkt, een visie vanuit het platform en de rol van de commissie Borstlap hierbij.

Het tweede deel van de middag was gewijd aan de webmodule c.q. opdrachtgeversverklaring. Aan de hand van een presentatie van de heren Jan Takens van het ministerie van Financiën en de heer Roggers van den Bergh van het ministerie van SZW werd uitgelegd wat de opzet en de bedoeling is van deze webmodule. De webmodule komt naast de bestaande modelcontracten die blijven bestaan. De webmodule is niet verplicht, maar kan door een opdrachtgever ingevuld worden als hij een opdrachtnemer inschakelt. Met de webmodule kan dan vastgesteld worden of er een arbeidsrelatie is buiten dienstbetrekking, ja dan nee. De webmodule is volop in ontwikkeling en wordt naar verwachting eind van dit jaar, begin volgend jaar openbaar.