Toegang tot de gesubsidieerde rechtsbijstand

Wij vragen uw aandacht voor de acties die de NVRA onderneemt om te worden toegelaten tot de aanbieders in het systeem van de stelselherziening rechtsbijstand.

Namens de NVRA zijn ondergetekenden donderdag 14 november jl. bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag voor een overleg geweest. Wij werden uitgenodigd naar aanleiding van de door ons namens de NVRA op 16 oktober verzonden brief. In deze brief hebben wij een visie en standpuntbepaling van de NVRA inzake de voorgenomen stelselherziening van de (gesubsidieerde) rechtsbijstand kenbaar gemaakt. Kort samengevat maakt de NVRA zich middels deze brief sterk dat haar leden toegelaten worden tot de gesubsidieerde rechtsbijstand en dus in aanmerking (kunnen) komen voor toevoegingen. In het kader van de plannen voor de nieuwe vormgeving van de gesubsidieerde rechtsbijstand heeft de NVRA ook aangegeven een rol te willen spelen bij de systematiek van rechtshulppakketten.

In de ontmoeting met een vertegenwoordiging van het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand, hebben wij beide topics uitgebreid nader kunnen toelichten. Het gesprek verliep in een ontspannen sfeer met voldoende aandacht en interesse van de betreffende vertegenwoordigers. Besproken is dat in het kader van de begin 2020 te verwachten gesubsidieerde pilots het de NVRA vrij staat om daarvoor in te schrijven. Sterker, de partijen gaven aan dat zij een dergelijke inschrijving graag zouden zien.

In het licht van het bovenstaande doen wij hierbij een oproep aan onze leden. Graag horen wij jullie zienswijze over de mogelijkheid om als lid van de NVRA te kunnen toetreden tot de gesubsidieerde rechtsbijstand, en de mogelijk positie van de NVRA als aanbieder van rechtshulppakketten. Ideeën zijn zeer welkom, maar ook praktische hulp bij de uitvoering van een en ander is onontbeerlijk. Geïnteresseerden kunnen zich in verbinding stellen met Wil van den Herik, secretaris NVRA (herik.juridienst@planet.nl).

Met vriendelijke groet,

Mr. Wil van den Herik, secretaris NVRA

Mr. drs. Joop der Weduwen, lid NVRA en lid College van Toezicht NVRA

Mr. W.Th. Jelgerhuis, lid NVRA